МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Динамичното развитие на УниБИТ, неговият нарастващ академичен авторитет и активността на преподавателския му състав са важна предпоставка за реализиране в международен и национален план на активно сътрудничество с академични общности, научни и културни институции с цел поддържане на високо качество на учебния процес и научните изследвания.

 

Международното сътрудничество се осъществява чрез:

  • Сключени международни договори и рамкови споразумения;
  • Обмен на студенти и преподаватели;
  • Участие в международни проекти;
  • Публикации в чужбина;
  • Участие в международни научни форуми;
  • Изнасяне на лекции и провеждане на майсторски класове от чуждестранни преподаватели в УниБИТ и от преподаватели на Университета в чуждестранни висши училища;
  • Членство в престижни международни организации – ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, ИКОМОС, Европейска асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания, мрежата на ЮНЕСКО катедрите и редица други;
  • Дейността на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ при УниБИТ: unesco.unibit.bg.

В УниБИТ са регламентирани практики за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование както в цялата страна, така и в европейския регион, съгласно с принципите на Лисабонската конвенция и ЗВО.

За признаване на специализиращи курсове, стажове, мобилности, осъществени в други ВУ у нас и в чужбина, се прилагат Правилата за организиране на студентската мобилност и за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в УниБИТ, в които е описана процедурата.

Приравняването на дипломи се извършва съгласно решение на Академичния съвет със съдействието на НАЦИД, използвайки мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC / NARIC, с оглед осигуряване на съгласувано признаване.

Учебните планове в УниБИТ са съобразени с държавните изисквания за придобиване на образователните степени “Бакалавър” и “Магистър”, с Европейската системата за натрупване и трансфер на кредити. Осигурено е издаването и на Европейско дипломно приложение. Зачитат се положените по време на престоя изпити по идентични или сходни дисциплини и се получават съответните кредити за текущия семестър.

Сключени са договори за сътрудничество с други ВУ и организации, създавайки възможности за развитие на сътрудничеството с активно участие на студентите. При осъществяването на мобилността по програма „Еразъм+” се гарантира запазването правата и задълженията на студентите в УниБИТ, съгласно приети „Правила за организиране на студентската мобилност за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в УниБИТ“ и „Наредба за организацията и дейността на международното сътрудничество на УниБИТ“.

Един от важните резултати от международното партньорство по Интензивните програми е и участието на студенти в международния студентски симпозиум BOBCATSSS в периода 2009-2013 г. BOBCATSSS е ежегоден симпозиум с над 25-годишна традиция, организиран от студенти по библиотечно-информационни науки от европейски университети, и е посветен на актуални теми от това научноизследователско и професионално направление. Форумът се провежда под егидата на Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID). Сред актуалните постижения е съорганизацията на международния студентски симпозиум BOBCATSSS 2020 в гр. Париж, Франция на УниБИТ заедно с Université Paris-Est Marne-la-Vallée (домакин).

BOBCATSSS се явява реална платформа за приложение на знанията и опита на студентите по мениджмънт, маркетинг и публична комуникация. Като част от своето обучение, на основата на метода “learning by doing”, студентските екипи от Париж и София планират предстояащата през м. януари 2020 г. конференция както по отношение на тематика и съдържание, така и на управление и реализация. Комплексните професионални проекти и международното сътрудничество са от изключителна полза за израстването на бъдещите специалисти и за развитието на докторантите.

УниБИТ е активен член на престижни международни асоциации, сред които ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, ИКОМОС, мрежата на ЮНЕСКО катедрите и други сдружения. Във взаимодействието с международната общност по библиотечно-информационни науки активно участват преподавателите, студентите, докторантите и младите учени.


нагоре