Специалности в ОКС „Бакалавър”

При публикуване на документите са използвани Google Docs

Списък на специалностите от факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

Списък на специалностите от факултета по информационни науки(ФИН):

Библиотечно-информационни науки и управление на знанието (БИНУЗ)

Целта на обучението в специалността е да се подготвят бакалаври, способни да се реализират пълноценно в библиотечната институция, която през последните години се модифицира в широкоспектърен библиотечно-информационен център, придобиващ функциите за обслужване на потребителите на информация не само с релевантни документи, но и с отговор на библиографски и фактографски въпроси от всички области на знанието и обществената практика.

Студентите изучават дисциплини, които ги запознават със същността, структурата и функциите на библиотеката и библиографията, със съвременните библиотечно-информационни технологии, библиотечния мениджмънт, маркетинг и PR технологии. По време на следването се провежда учебна практика във водещи библиотеки.

Паралелно с професионалните знания студентите получават и общообразователни знания преди всичко в областта на обществените и хуманитарните науки: чужди езици, литература, история, политология и др.

Завършилите успешно могат да се реализират във всички видове и типове библиотеки и в техните структурни звена: комплектуване, каталогизация, обслужване – традиционно библиотечно и справочно-информационно; в документалните отдели на редакции на издателства и на периодични издания, а също и в документалните отдели на националните и други медии (радио и телевизия), в подобни структурни звена на фирми в книготърговията; в информационни служби на министерства, комитети, фондации и др. Могат да продължат образованието си в магистърските програми на УниБИТ както и в други висши училища у нас и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Библиотечен и информационен мениджмънт (БИМ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на библиотечния и информационния мениджмънт. Придобива се широкопрофилна теоретична и практическа подготовка: относно принципите, теориите и научните подходи в организацията и управлението, в администрирането и в оценката на качеството на дейност в библиотеките, информационните центрове, културните институции и различните обществени организации; върху същността и видовото разнообразие на библиотечната институция; по основните библиотечно-библиографски дейности и процеси и с овладяване на съвременните библиотечно-информационни технологии.

Образователната програма осигурява получаването на: специализирани знания по библиотечен мениджмънт, маркетинг и обществени комуникации; задълбочени знания за спецификата и функциите на библиотечната институция; за организацията, управлението и използването на информационните ресурси; по информационни системи, системен анализ, информационно брокерство, стандартизация и мениджмънт на качеството, интелектуална собственост, управление на проекти и др.
Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси – европейска интеграция и комуникационни практики, иновации в библиотеката, информационна компетентност, уебдизайн, мениджмънт на културно-историческото наследство и др. Професионалните знания се допълват с общообразователни дисциплини в областта на обществените и хуманитарните науки: политология, езикова култура, чуждоезикова подготовка, организационна психология, правна информатика и др.

Учебният план е съобразен с програмите на чуждестранни висши училища, които обучават в сродни специалности, и осигурява условия за международна сравнимост и образователна мобилност. Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” по „Библиотечен и информационен мениджмънт” притежават широкопрофилна квалификационна рамка от знания и умения и са компетентни да изпълняват управленски и организаторски дейности във всички видове и типове библиотеки; в информационни центрове; в информационни служби на министерства, комитети и фондации; в читалища, музеи, архиви и други културни институции; в документални отдели на държавни, обществени, бизнес и други институции и организации; в редакционни и други отдели на печатни и електронни медии; в издателския сектор и книготърговията.
Завършилите специалността могат да продължат образованието си за ОКС „магистър” в УниБИТ и в други висши училища у нас и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Иновативни комуникации и медийни технологии (ИКМТ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на печатните и новите медии, съвременния издателски бизнес, маркетинга и мениджмънта на традиционните и новите видове издания. Обучението е съобразено с необходимостта от образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Знанията и уменията на студентите се придобиват от изучаваните дисциплини в областта на печатните и новите медии, маркетинг и мениджмънт на съвременния издателски бизнес, книгознание, библиографии и библиографиране, обработка на документи, старобългарска, нова и съвременна българска литература, чуждестранна литература, езикова култура, стандартизация на библиотечно-информационната дейност, проблеми на информационната цивилизация и др.

С по-широкото застъпване на съвременните компютърни комуникационни технологии в документната медийна област се получават познания за новите информационни технологии, дигиталната конверсия на традиционните издания, електронното книгоиздаване, електронния маркетинг в издателския бизнес. Извънаудиторните форми (курсови задачи, самостоятелни курсови проекти, организирана във всички видове медии специализираща практика) осигуряват и практически умения, които дават възможност на завършилите специалността бакалаври да работят във всички видове медии – традиционни и електронни, в антикварната търговия, в рекламата, връзка с медиите, в библиотеките (комплектуване на литература, обработка и маркетинг на библиотечната дейност), в музеи, архиви, информационни центрове.

Завършилите специалността могат да повишават квалификацията си в същото професионално направление, да продължат образованието си в следващата ОКС „магистър” в магистърските програми на УниБИТ и в други магистърски програми във висши училища у нас и в чужбина, както и да постигнат успешна професионална и научна кариера.

Квалификационна характеристика

Културно-историческо наследство (КИН)

Целта на обучението е студентите да създадат устойчиви компетенции по отношение на (раз)познаването на ключовите елементи на културно-историческото наследство; да се формират умения за работа в културни институции; да се изградят ценностни ориентири и естетически критерии за разпознаване на трайните тенденции в еволюцията на обществото и високите постижения на човешкия гений.

Учебната документация включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, обединени в няколко тематични модула – история на България и история на българската култура; основни сфери на културата – изкуство, архитектура, литература и др.; практико-приложни дисциплини с хуманитарен характер – етнология, археология, архивистика и др.; информационни технологии и информационни науки, приложими към културно-историческото наследство; администриране и управление на процесите в културната сфера и на културните институции; езикова и общоуниверситетска подготовка. Специален акцент е поставен върху придобиването на практически умения за работа в профилирани културни институции – библиотеки, архиви, музеи, галерии, читалища, неправителствени организации. Във връзка с това учебният план включва няколко задължителни стажа по специалността. Широки възможности се осигуряват и за допълнителни практики на студентите – включително в общините, държавната администрация, частните структури. Доминиращата интердисциплинарност на програмата е предпоставка за максимално широкопрофилна подготовка на бакалаврите по културно-историческо наследство. Тя им дава възможност за по-гъвкав подход в подбора на магистърските програми, по които биха могли да продължат обучението си. При добро съчетаване на преподавателската креативност и студентската активност специалността осигурява реални шансове за развитие на меките умения – ключов фактор за успешната реализация на представителите на интернет поколението.

Квалификационна характеристика

Архивистика и документалистика (АД)

Обучението в специалността „Архивистика и документалистика“ предоставя възможност на студентите в УниБИТ да придобият висока квалификация за професиите „архивист“ и „документалист“. В рамките на четири години студентите получават солидни познания за работа с документи и архиви, която е ключова при вземане на организационни и управленски решения, както в държавни и общински институции, така и в структури на частния сектор. Освен това студентите, избрали специалността „Архивистика и документалистика“, изучават различните дисциплини от областта на  литературата, историята, културономията, археологията, културно-историческото наследство и информационните технологии, които предоставят възможност за придобиване на широка култура и познание за процесите, движили човешкия прогрес от древността до наши дни, и за  реализация в сферата на опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

В периода на обучение студентите се научават да издирват, събират, обработват, съхраняват и опазват документи, архиви и артефакти от исторически, културен, административен и художествен интерес. Придобиват умения да организират, подреждат и популяризират архивни фондове и колекции от документи, фотографии, карти, ръкописи, аудио-визуални материали и електронни документи. Изграждат усет за оценяване и опазване на документи за административни, исторически, художествено – творчески, правни, доказателствени и други цели. Запознават се с местоположението, произхода, значението и разпространението на паметниците на културата и на историята, и с действащите системи за управлението на културните ценности в съвременното информационно общество. Разглеждат античната класическа текстове, които са залегнали във фундамента на съвременната европейска култура. Изучават и анализират средновековната и възрожденска книжнина, която формира българската идентичност и националното самосъзнание.

Завършилите специалност „Архивистика и документалистика“ могат да работят като:

-        архивисти и документалисти, експерти в държавни и общински институции, структури на частния сектор и обществени организации;

-        консултанти, администратори  и експерти в министерства, агенции и обществени организации, за работата в които се изискват специфични познания и умения по архивистика и документалистика;

-        организатори и изпълнители в архивните институции, държавната и местната администрация, в частния сектор и във всички административни и обществени структури, които използват документи.

Завършилите ОКС „бакалавър” по „Архивистика и документалистика” могат да продължат образованието си в магистърска програма в същото или друго направление в УниБИТ, или в други висши училища в страната и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Комуникации и информиране (КИ)

Целта на обучението в специалност „Комуникации и информиране” е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на обществените комуникации и информирането. Интердисциплинарността е основен принцип при обучението, като основните научно-образователни области са: обществени комуникации, наука за информирането, наука за информацията, приложна информатика. Изучават се дисциплини като: основи на обществената комуникация, основи на креативното мислене, основи на информатиката, анализ и развитие на несигурна информационна среда, информационно осигуряване, процеси и системи за информиране, теория и практика на консултирането, психология на влиянието, стратегическо мислене и органзационно поведение, защита на информацията в компютърните мрежи, реинжинеринг при информационните процеси, управление на конфликти, сигурност при обществената комуникация, публични комуникации: технология и техники, приложна криптография, информационни аспекти на общественото управление, култура на речта, корпоративна култура, европейски комуникационни практики, институции и медии, култура на комуникацията, онлайн комуникация: трансформиращи влияния, модели и форми, моделиране на виртуалната институционалност, информационна компетентност в комуникациите.

След завършване на своето обучение, бакалаврите по „Комуникации и информиране“ могат да работят като специалисти по комуникации, информиране и информация в различните държавни институции и организации, неправителствени, научни, културни организации. Реализация на тяхната специалност е при осъществяване и обезпечаване на комуникационно-информационни стратегии и политики, при подобряването или развиването на концепции, теории и практически методи, прилагане на знания в сфери като: комуникационно и информационно осигуряване и организация на бизнеса, политика, икономика, религия, социално подпомагане, култура, изкуство, спорт и развлечения.

След завършване на обучението, бакалаврите по КИ могат да продължат образованието си в магистърските програми на УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.

Квалификационна характеристика

Обществени политики и практики (ОПП)

Специалността „Обществени политики и практики” отговаря на обществената необходимост от широко профилирани специалисти, компетентни по различните аспекти в областта на организацията и управлението на обществените процеси и практики и свързаните с тях стратегии и политики.
Целта е да се подготвят високо квалифицирани експерти със знания  в областта на общественото развитие, същността и действието на институциите и организациите и свързаните с тях знания и умения в сферата на комуникационните и информационни технологии и техники, стратегическото мислене, управлението на кризи и конфликти, защитата на информацията и комуникацията. В този смисъл, знанията са приложими в областта на  държавното управление, бизнеса, политиката, икономиката, религията, социалното подпомагане, културата, изкуството, спорта и развлеченията.

Според Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, специалистите по Обществени политики и практики са професионално ориентирани към клас 2, подклас 24.

Учебният план е съобразен с изискванията на ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в ОКС „бакалавър”, „магистър” и „специалист”, и нормативните документи на УниБИТ. Той е хармонизиран с класическите модели и изискванията на новата информационна среда и съвременно обществено развитие. Световния опит е адаптиран към българската реалност и нуждите на обществото.

Учебният план осигурява задълбочена теоритична и практическа подготовка. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за: социалните модели, обществените комуникации, психология на институциите и тълпите, Е-демокрацията (Е-правителство, Е-управление), лидерството, история на политическата и социологическата мисъл, информационното осигуряване, организацията и управлението на информацията, организационна култура и култура на комуникацията, комуникационно-информационни стратегии и политики в условията на норма и криза, стратегическо и креативно мислене и поведение, консултиране и презентиране, управление на конфликти и кризисни ситуации, принципи на информирането, комуникационните и информационни технологии и техники, стратегически модели за взимане на решения, социалното и политическото моделиране. Избираемите и факултативните дисциплини разширяват знанията, уменията и компетенциите на студентите в областта на: комуникационните стратегически аспекти на сигурността, психология на влиянието, прозрачността и достъпа до информация, езикова култура и култура на речта, реторика, класификацията на документи, убеждаваща комуникация, организация и управление на кампании и събития, европейските комуникационни практики, защита на информацията в условия на криза, онлайн комуникацията, стратегическото мислене, анализ на риска и средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи, философска антропология, политология, защита на интелектуалната собственост и европейска интеграция.

Квалификационна характеристика

Информационни ресурси на туризма (ИРТ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на информационните ресурси на туризма.

Изучават се фундаментални и специализирани дисциплини като: информационни технологии и информационни системи на туризма, организация и управление на туризма, информационни ресурси на туризма, държавна политика в областта на културно-историческото наследство и туризма, социална психология, архитектурно, археологическо, етнографско и фолклорно и съвременно културно наследство, етнокултурни и етнорелигиозни общности, информационен мениджмънт, маркетинг и икономика на културните дейности, география на туризмa, европейски проекти и програми в областта на туризмa, информационно планиране и анимации в туризма, междукултурни особености, опазване на паметниците на културата и на традиционните културни практики, информационни и маркетингови комуникационни практики за развитието на туризма, икономически измерения на туризмa като фактор за устойчиво развитие, европейски практики за развитие, мениджмънт и защита на културно-историческото наследство.

Завършилите успешно бакалавърска програма по информационни ресурси на туризма могат да работят като: ръководители и организатори на информационните ресурси на туризма в държавни и бизнес организации; ръководители и организатори на туроператорски и туристически агенции и фирми; консултанти и експерти във всички направления на дейностите по информационни ресурси на туризма.

След завършване на обучението бакалаврите по „Информационни ресурси на туризма” могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Информационни технологии (ИТ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др.

Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Компютърни науки и информационно брокерство (КН и ИБ)

Информационният брокер намира и предоставя информация с помощта на информационните и комуникационни технологии. Той е медиатор между морето от информация и нужната извадка от знание за клиента. Брокерът предоставя услуги като „жонглира“ с информацията чрез намирането, подбора, анализа и структурирането й.

Целта на обучението е да подготви студенти-бакалаври с теоретична и практическа насоченост в интердисциплинарни области на компютърните науки и информационното брокерство. Да развие предприемачески умения за решаване на реални задачи на бизнеса.

Студентите придобиват знания, умения и компетенции за намиране, извличане и обработка на данни и информация и формиране на добавена стойност към портфолиото от продукти и услуги на фирмата.

По време на обучението се работи по реални проекти и с всеки курс се надграждат знания и умения от компютърните науки, информационно брокерство, бизнес анализ, предприемачество както и софтуерна ергономия, графични среди, маркетинг и реклама, фирмено управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт. Насърчават се творческото и критично мислене на студентите, уменията да се представят и убеждават, иновативните подходи при решаване на проблеми.

След завършване бакалаврите могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, използващи в дейността си постиженията на съвременните компютърни науки и информационните технологии като програмисти, информационни посредници, информационни специалисти за осигуряване на информация в бизнеси като промишлени предприятия, инженерни фирми, фармация и здравеопазване, селското стопанство, в администрацията, в структурите на отбраната и сигурността и др.

След завършване на обучението бакалаврите по КН и ИБ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Катедра КН/ФИН/УниБИТ

Информационна сигурност (ИС)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на съвременните технологии за информационна сигурност.

Изучават се фундаментални и специализирани дисциплини като линейна алгебра и аналитична геометрия, математически анализ, системен анализ, информационен мениджмънт, основи на компютърните системи, теоретични основи на информатиката, програмиране, информационни системи, компютърни мрежи и комуникации, методологични основи на информационната сигурност, криптография и криптология, защита на информацията в компютрите и мрежите, информационна сигурност в Интернет, защита на класифицирана информация, защита на интелектуалната собственост, нормативно-правни основи на информационната сигурност, риск мениджмънт, бизнес психология.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационна сигурност могат да работят като администратори по информационна сигурност в държавни и бизнес организации, в сектора за отбрана и сигурност, финанси и банково дело, в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

След завършване на обучението бакалаврите по ИС могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Компютърни науки (КН)

Целта на обучението в специалността Компютърни науки е да подготви специалисти с висше образование, които ще решават с помощта на съвременната информатика и технологии задачи на практиката от системен и/или приложен характер. Учебният план е разработен в съответствие с изискванията Computing Curriculum 2008 (CC2008), на световните професионални организации ACM и IEEE.

Студентите, обучаващи се по специалността Компютърни науки, придобиват фундаментални знания по дискретна математика, теория на формалните математически машини и теория на алгоритмите; по съвременните компютърни архитектури и системи, компютърните мрежи и комуникации, езиците за програмиране и структурите от данни, теоретичните основи на операционните системи, системите за управление на бази от данни, компютърната графика, изкуствения интелект и технологиите на софтуерното производство, съвременните програмистки парадигми – процедурното, обектно-ориентираното, функционалното и логическото програмиране. Те ще получат задълбочени знания в профилиращите направления на информатиката: компютърни мрежи и комуникации, системна администрация, бази от данни, компютърна графика, електронна търговия, както и фундаментални знания и умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни технологии и системи; те ще познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по Компютърни науки, могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, свързани с развитието или използващи в дейността си постиженията на съвременните компютърни науки и информационните технологии. Те могат да работят като аналитици и специалисти по приложно програмно осигуряване на компютъризирани системи – в правителствени организации; в телекомуникационни компании и транспортни фирми; в банки, застрахователни дружества и други финансови институции; в химическата, биомедицинската и фармацевтичната индустрия; в селското стопанство; в здравеопазването; в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

След завършване на обучението бакалаврите по КН могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Квалификационна характеристика

Информационни технологии в институционална и корпоративна среда (ИТИКС)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост с приложение на информационните технологии в институции и корпорации, както и да развие предприемачески умения за решаване на бизнес проблеми.

Изучават се фундаментални дисциплини в области като Информатика; Информационни Системи и Технологии; Мениджмънт на Високотехнологични Компании; Бизнес Информационни Технологии; Бази Данни и Автоматизирано Обслужване; Организация, Управление, Обработка на Данни за нуждите на Институции и Корпорации; Комуникационни Технологии, вкл. Интернет, Сигурност и Защита на Информацията, Информационно Осигуряване; Системен Анализ; Управление на Фирми и др. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси – информационен мениджмънт, административни комуникации, умения за работа в корпоративна среда, др.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по „Информационни технологии в институционална и корпоративна среда”, могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности, в национални и международни институции, организации и корпорации. В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в Република България те могат да работят като:

  • Системен анализатор, информационни технологии
  • Бизнес анализатор, информационни технологии
  • Експерт, анализ и дизайн
  • Проектант, информационни системи
  • Бизнес консултант, информационни технологии

Квалификационна характеристика

Катедра: ИСТ
ФИН/УниБИТ

Национална сигурност и културно-историческо наследство (НСКИН)

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и национална политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност, опазването и съхраняването на националното културно-историческо наследство.

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната сигурност и КИН. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, информационни и духовни аспекти; актуални проблеми на разузнаването, контраразузнаването, съвременния тероризъм и контратероризъм, както и базови знания за културата, културно-историческото наследство и институции (архиви, музеи, библиотеки). Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на националната сигурност и културно-историческото наследство – свързани с науката, етническите групи, медиите, властта и политиката и др.

Гаранция за провеждане на качествен учебен процес и натрупване на знания и умения, които да са основа за реализация, е както високо квалифицирания академичен състав от УниБИТ, така и експерти от практиката (ДАНС, НРС, МО, МВР, МВнР, медии и др.).

Квалификационна характеристика

Национална сигурност (НС)

Специалността „Национална сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени, широко профилни специалисти, които да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната сигурност и да са подготвени за работа в условия на евроатлантическа интеграция, за гарантиране на националната сигурност и реализация на националната политика.

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност в най-важните ѝ аспекти.

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, както и за съвременния тероризъм и борбата с него. Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на националната сигурност, свързани с науката, политиката, властта, медиите, етническото разнообразие и др.

Гаранция за провеждане на качествен учебен процес и придобиване на необходимите знания и умения, които да са основа за реализация, е високо квалифицираният академичен състав от УНИБИТ, както  и експерти от практиката (ДАНС, НРС, МО, МВР, МВнР, медии и др.).

Квалификационна характеристика


нагоре