ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ХVI-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК

ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

31 ОКТОМВРИ - 1 НОЕМВРИ 2018 г., СОФИЯ,

УниБИТ И НБ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Тържественото откриване на Конференцията е на 1 ноември

от 9.00 в централното фоайе на НБ „Св. Св. Кирил и Методий“

Ежегодното провеждане точно на 1 ноември – Деня на народните будители, на Националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” е инициатива, която наред с научните цели за стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ, както и на учени и изследователи от университети и научни институти от страната и чужбина, допринася за утвърждаване на българската идентичност в европейското и в световното културно развитие, поддържа научната комуникация с европейската и световната научна общност.

Темите на докладите и научните съобщения не са ограничени, но е необходимо да бъдат ориентирани в следните научни области:

  • Скрипториуми, репозитари, мрежи на знанието и дигитална култура
  • Културно наследство, креативни и рекреативни индустрии
  • Информационни технологии и икономика на знанието
  • Сигурност, киберсигурност - ХХI век
  • Изследванията на УМЛАУЗ - резултати и приложения

Заявките за участие в срок до 30. 09. 2018г. може да попълните в бланката тук:

Бланка

buditeli@unibit.bg

Попълва се: заглавие на доклада (научното съобщение), трите имена на участника (участниците); научна степен; академична длъжност; електронен адрес, институция, към която принадлежи, съответно на български, руски и английски език и резюме с ключови думи (до 4 ключови думи) на български, руски и английски език – Общо до 400 печатни знака с интервалите;

Заявките ще бъдат селектирани от Редакционен съвет

Такса правоучастие: за български участници – 80 лева, за чуждестранни участници – 80 евро (участници от УниБИТ и НБКМ са освободени от таксата правоучастие).

По банков път:

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса правоучастие в ХVI-та конф. Будители - 2018 г

Работни езицина конференцията: български, руски и английски.

Важни срокове:

След приключване на конференцията ще бъде издаден сборник, включващ докладите на участниците.

За контакти: Деница Младенова, телефон за справки: 02 970 85 97, buditeli@unibit.bg

 

Изисквания за оформление на приетите доклади

Макет за оформяне на докладите

1. Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на MS Word:

Заглавие – 14 pt; имена на авторите, данни за авторите, основен текст – 12 pt; библиография – 10 pt; разстояние между редовете 1,15 line; разстояние между абзаците на: заглавието, имената на авторите и резюмето – 10 pt

1. Максималният обем е 10 стандартни страници, като в него се включват заглавието, основния текст, резюмето на български, руски и английски език, бележките и цитираната литература.

НОВИНИ


нагоре