Профил на купувача

От 01.01.2021 г. всички обществени поръчки провеждани от Ректора на Университет по библиотекознание и информационни технологии или оправомощено от него по реда на чл. 7, от ЗОП лице, се публикуват в Профила на купувача, поддържан от Централизирана автоматизирана информационна система - "Електронни обществени поръчки". За достъп до профила на купувача - https://app.eop.bg/buyer/2443.

Профилът на купувача е съобразен според новите разпоредби, в сила от 01.10.2014 г.

Профил на купувача


нагоре