ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Министерство на образованието и науката

Схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
Проект BG051PO001-3.3.06 – 0055 „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”
ПОКАНА
Международна научна конференция
на тема

”Младите в науката – инвестиция в бъдещето”

(18-20.10.2013, София)

Международната конференция цели да създаде на млади учени, докторанти и постдокторанти условия за обмен на идеи, споделяне на изследователски опит, получаване на научна подкрепа и насърчаване на академичната мобилност.
Основни теми на форума, около които ще се формират петте секции, се предвижда да бъдат:

  • Книги,  библиотеки и общество
  • Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда
  • Управление на знанието
  • Информационни технологии
  • Проблеми на сигурността

За участие са поканени като лектори международно известни учени и специалисти, които ще изнесат пленарни доклади и ще бъдат модератори на заседанията в петте секции.
Предвижда се участниците да представят своите изследвания и да имат възможност да обсъдят използвания теоретичен и методологичен инструментариум и постигнатите резултати в широка и открита дискусия.
Каним млади учени, докторанти и постдокторанти от други висши училища и научни институции в страната също да вземат участие.
Заявките за участие на български и английски език трябва да се изпратят на адрес: g.nazarska@unibit.bg  или g.zhablyanova@gmail.com в срок до 1.09.2013 г.
Заявките да бъдат с обем до 1800 символа и да съдържат на български и английски език: имена на участника; електронен адрес; институция, към която принадлежи; заглавие на предложения доклад (научно съобщение); секция, в която ще бъде представен; резюме на съдържанието на доклада (до 300 думи).
Важни срокове:

  • изпращане на заявките – 1 септември 2013;
  • уведомяване за приемане на доклада -  15 септември 2013;
  • изпращане програмата на конференцията – 1 октомври 2013;
  • предаване на окончателните версии на докладите (съобщенията) – 1 ноември 2013.

След приключване на конференцията ще бъде издаден двуезичен сборник (на български и английски език), включващ докладите на участниците, лекторите и  гостите.
Организационен комитет:
Председател: проф. д-р Ирена Петева
Членове: Виктория Лулева, ръководител на проекта; доц. д-р Жоржета Назърска, проф. д.ик.н. Гошо Петков
Технически секретар: Гергина Жаблянова (0878220649; g.zhablyanova@gmail.com)

Приложение:


ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на WORD. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е осем стандартни страници, или 14 400 знака (с интервали).
1. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво - 17 мм, дясно – 17 мм, горно - 16 мм, долно - 16 мм.
2. Текстът да бъде оформен по следния начин:
ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 9; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.
ИМЕНА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 9, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Centered.
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписват през още един празен ред (без абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 9; Font style: Regular, Effects: All Caps, Paragraph Alignment: Centered. Научните степени и академичните длъжности не се посочват.
ЗАГЛАВИЕ И ИМЕНА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат, както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през 1 празен ред под него - стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.
АНОТАЦИЯ И КЛЮЧОВИ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят така: анотацията (ABSTRACT) в обем до 5 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman, Size: 9, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори - KEY WORDS) - Font: Times New Roman, Size: 9, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified.
ОСНОВЕН ТЕКСТ – Започва през 1 празен ред. Font: Times New Roman, Size: 9; Paragraph First line: 0,5 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.
3. Схемите трябва да бъдат прецизно изработени и равномерно разположени върху страниците. Шрифтът в тях да не е с по-малък размер от 8 pt.
Формулите да се оформят четливо, номерата им се означават вляво от тях в малки скоби ( ).
4. Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно БДС стандарт за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].
5. Докладите  не трябва да съдържат класифицирана информация. При некоректно подадена информация авторът носи отговорност по чл. 31 от ЗЗКИ.

 

НОВИНИ


нагоре