Вътрешен конкурс за финансиране на научноизследователски проекти

На основание Заповед  23 /20.02.2012 г. и чл. 4 ал. (1) от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на МОМН условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. и на основание на Правилника за научната дейност на УНИБИТ.

Формулярите за кандидатстване се намират на уеб страницата на УниБИТ в секция Научна дейност / Проекти / Вътрешно финансиране на интернет адрес:
http://www.unibit.bg/research/projects/projects-internal-finansing

Краен срок за предаване на проектните предложения 20.03.2012 г., 17:00 ч. в канцеларията на Зам.-ректора по НИМД или в отдел НИМД (стая 28 б).

НОВИНИ


нагоре