МОН постави максимална оценка на УниБИТ.
Висшето училище получи максимален брой точки за работата си

 Най-високата възможна оценка (4.00) получи УниБИТ от Министъра на образованието и науката. Отчетът на ректора проф. дн Ирена Петева за изпълнение на политиката за развитие на университета бе оценен най-високо. Това е признание за отлично свършена работа и стопроцентно изпълнение на целите и задачите на висшето училище, заложени в договора за управление.

 Политиката за развитие на университета заема централно място в работата на УниБИТ. Резултатът е такъв, защото екипът работи с отговорност и отношение към общото ни дело. Нека да приемем факта с чувството за изпълнен дълг, но и с още повече хъс да продължаваме в същата посока. „Вярвам, че единствено и само от нас зависи УниБИТ да става още по-привлекателно място за работа и обучение на младите хора“, казва с удовлетворение от постигнатото проф. Петева.

 Политиката за развитие на висшите училища е стратегически документ, въведен със измененията на Закона за висшето образование през 2020 г. Тя се разработва в активно партньорство между висшите училища и Министерството на образованието и науката и се утвърждава от министъра на образованието и науката.

 Политиката за развитие на УниБИТ като висше училище с утвърдени традиции в изграждането на връзката между обучение, наука и бизнес следва шест основни цели:

 Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; Свързаност и партньорство; Развитие на научната дейност; Привличане и задържане на млади преподаватели; Обществени ангажименти с национална значимост.

 Работата по Политиката за развитие на УниБИТ е насочена към изпълнение и на 17 задачи, които се оценяват по 42 индикатора. Те илюстрират достигнатото през отчетния период: ноември 2020 г. – октомври 2021 г. Сред основните задачи са: Разработване на компетентностни профили по специалности; Периодично актуализиране на учебните планове с акцент върху интердисциплинарния подход при подготовката им; Повишаване ефективността на практическото обучение; Участие в консорциум, Развиване на проектна и научна дейност; Активна публикационна дейност и др.

 Според проф. Стоян Денчев, дългогодишен ректор и настоящ председател на общото събрание на УниБИТ „Отличният ни успех е благодарение на екипната ни работа. В нея се коренят достиженията на академичния ни състав. В съвременния мултидисциплинарен свят, динамична икономика на знанието и интерактивно общуване, необходимостта да бъдем отбор е още по-значима. Затова благодаря Ви, колеги! Възползвайте се от крилете на успеха дотук, за да полетим с нови сили в следващия отчетен етап, за да постигаме общите ни цели заедно и да вървим напред убедени във важността на нашата работа“.

НОВИНИ


нагоре