Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Уеб сайт на оперативната програма: www.bgregio.eu.

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Повече информация за ОП "Регионално развитие" 2007-2013 можите да научите, ако щракнете тук.


нагоре