Информация за академични насавници

Указания към Академичните наставници по проект „Студентски практики – Фаза 2“

 Академичният наставник се регистрира в информационната система на проекта и попълва своя профил, в който посочва висшето училище, звеното (звената), в което е назначен, както и професионалното направление (направления) по което преподава. Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище. Академичният наставник извършва дейности по подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение, които се извършват чрез информационната система и на място в обучаващата организация. Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти, участници в практическото обучение.

 Академичният наставник получава право на възнаграждение за всяка успешно приключила практика въз основа на изготвен електронен отчет за отработените часове. Академичният наставник трябва да отчете в информационната система 5 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Наставникът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми. Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на наставника и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, академичният наставник следва да въведе допълнително изискуеми данъчно- осигурителни обстоятелства.

 С потвърждаване на финалния отчет на студента от академичния наставник същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Академичният наставник губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Академичният наставник губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно- осигурителните си обстоятелства.

   Основни дейности и задължения на Академичният наставник:
 • след регистрация в информационната система потвърждава по електронен път заявката на студент, който го е посочил за академичен наставник;
 • потвърждава в информационната система изработената от ментора програма за студентската практика, като следи за съответствието й със спецификата на обучението на студента. Програмата се потвърждава преди генериране на студентски договор. Актуализация на програмата се допуска само преди започването на практическото обучение и преди потвърждаването й от академичен наставник;
 • съгласува електронно въведения от студента и потвърден от ментора график за провеждане на практиката по дати и часове. При необходимост от промяна в утвърдения график отразява в информационната система съгласието си;
 • следи в информационната система за изпълнението на графика и възложените на студента задачи. В случай на констатирано несъответствие на присъствията в графика на практиканта изяснява причините и съдейства за отстраняването им;
 • извършва посещения на място на всяка една практика в обучаващата организация, като отразява наблюденията си във формуляр за проверка по образец, утвърден от ръководителя на проекта;
 • следи за условията, при които се провежда практиката;
 • задължава се да не разгласява информация за дейността на обучаващата организация, станала му известна по време на практическото обучение, която се отнася до търговска тайна и/или се третира като конфиденциална от обучаващата организация;
 • в края на практиката потвърждава електронно финалния отчет по образец на практиканта;
 • в случай че е уведомен за настъпила злополука или произшествие с практиканта по време на практическото обучение, уведомява незабавно и писмено водещия функционален експерт от висшето училище;
 • при открито от него нарушение, извършено от практиканта и/или ментора, по време на провеждане на практическо обучение, Академичният наставник не потвърждава завършването на практиката и уведомява своевременно функционален експерт или водещия функционален експерт от висшето училище и екипа за организация и управление на проекта в Министерството на образованието и науката;
 • спазва Ръководството за работа с информационната система.

нагоре