Информация за обучаващи организации и ментори

Указания към Обучаващите организации и менторите по проект „Студентски практики – Фаза 2“

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

 За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество (генериран от информационната система) с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.

 За всяка позиция още при обявяването й в информационната система обучаващата организация посочва ментор. Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

 Данни на ментора (менторите), който (които) ще участва(т) в дейности по практическото обучение до края на проекта, се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора за сътрудничество.

 Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката. Всеки ментор работи в информационната система със собствен профил.

 Менторът сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с всяко висше училище, чиито студенти обучава в реална работна среда. Договорът се сключва преди началото на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и висшето училище.

 Менторът получава право на възнаграждение за всяка успешно приключила практика въз основа на изготвен електронен отчет за отработените часове.

 Менторът отчита в информационната система 10 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Менторът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми.

 Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на ментора и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, менторът следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства.

 С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства.

   Основни дейности и задължения на Ментора:

 • изготвя и въвежда в информационната система програма за провеждане на студентска практика за съответната позиция, която съгласува с академичния наставник преди сключването на студентски договор. При необходимост актуализира програмата и информира студента за това. Актуализация на програмата се допуска само преди започването на практическото обучение и преди потвърждаване на програмата от страна на академичен наставник;
 • съгласува със студента ежедневен график по дати и часове за провеждане на практиката и потвърждава електронно въведения от студента график;
 • запознава практиканта с правилата за вътрешния ред и провежда инструктаж по техника на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в обектите на обучаващата организация съобразно нормативните изисквания, като това се отразява в предвидените за целта документи;
 • запознава практиканта с работната среда, спецификата на дейността в обучаващата организация, добрите практики, вътрешната организационна култура;
 • подпомага практиканта да придобие специфични професионални умения, необходими за съответната позиция;
 • потвърждава ежедневно в информационната система участието на практиканта и извършените от него дейности съгласно утвърдения график;
 • при необходимост съгласува в информационната система наложили се промени в ежедневния график на практиканта;
 • уведомява академичния наставник от УниБИТ за постигнатите от практиканта резултати;
 • уведомява писмено академичния наставник от УниБИТ при системно неизпълнение на възложените задачи от страна на практиканта;
 • уведомява незабавно водещия функционален експерт от УниБИТ при настъпили злополуки и/или произшествия с практиканта по време на практическото обучение;
 • възлага задачи, следи за изпълнението им и за напредъка на практиканта;
 • в края на практиката потвърждава в информационната система финалния отчет на практиканта. При открито от Ментора нарушение, извършено от практиканта, по време на провеждане на практическо обучение, Менторът не потвърждава завършването на практиката и уведомява висшето училище;
 • спазва Ръководството за работа с информационната система.

Обучаващите организации могат да изпращат своите договори и по куриер на адрес гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119 за Снежана Цекова Учебен отдел, тел. +359877667487


нагоре