Информация за студенти

Обща информация за студентите на УниБИТ, относно участие в проект „Студентски практики - Фаза 2“.

 • Проектът дава възможност за практика в реална среда на студентите в област, в която се обучават. След успешно завършване (240 ч.) се издава удостоверение и се изплаща стипендия в размер на 600 лв;
 • Дейностите по кандидатстване, набиране, одобряване, провеждане, контрол, отчитане и удостоверяване на студентската практика се извършват чрез информационната система на проекта https://praktiki.mon.bg/.

Кои студенти могат да вземат участие в проекта?

 • Участие в практическо обучение могат да вземат всички действащи студенти от УниБИТ (включени в Регистъра на МОН);
 • Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящата процедура само по веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от ОКС по съответната специалност – съответно бакалавър и магистър. Взелите участие в предната фаза на проекта по време на придобиване на ОКС Бакалавър, имат право да се включат в сегашната фаза само при обучение за придобиване на ОКС Магистър.

Стъпки за стартиране на студентска практика:

 1. Студентът се регистрира на https://praktiki.mon.bg/ чрез автоматична регистрация като въвежда на ЕГН / ЛНЧ / ЛИН, Фак. № (малки букви на кирилица) и ОКС.
  Полезно Ръководство за регистриране на студенти.
  В случай, че студентът не е разпознат от информационната система, той може да се регистрира ръчно тук: ръчна регистрация. След това студентът попълва профила си, следвайки инструкциите от информационната система.
 2. Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции) по публикувана от обучаващата организация обява. Информационната система автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, като студентът може да кандидатства по обявите за позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучава.
 3. Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка.
 4. След одобрение от обучаващата организация, чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно по повече от една специалност.
 5. Студентът самостоятелно избира своя академичен наставник от списък с преподаватели от УниБИТ. Списъкът съдържа имена на тези преподаватели, които са регистрирани в информационната система, имат сключен договор с УниБИТ и са посочили, че преподават в направлението, в което студентът се обучава.
 6. Студентът изготвя график за провеждане на практическото обучение, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник.
 7. За сключването на договор за практическо обучение е необходима и програма за провеждане на обучението. Програмата се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и УниБИТ.
 8. След като са изпълнени условията - потвърждение от студента за участие в практика, изготвяне и потвърждаване на графика, изготвяне и потвърждаване на програмата, избор и потвърждение от академичен наставник и наличен ментор, студентът ще има възможност за генериране на договор за провеждане на практическо обучение.
 9. Студентът предоставя своя договор на екипа на УниБИТ, разпечатан в 3 екземпляра и най-късно 10 работни дни преди избраната начална дата за провеждане на практическото обучение. Освен да подпише договора и декларацията, студентът следва да попълни на ръка и постоянния си адрес;
 10. За периода на практическото обучение за всеки студент УниБИТ посредством застраховател сключва застраховка „Злополука“.
 11. Застрахованите студенти ще получат на своите студентски имейл адреси - Общите условия и информационна брошура на застраховката, която е сключена за периода на практиката им.

Условия за провеждане на практика:

 • Студентската практика задължително трябва да е свързана с професионалното направление, в което се обучава студента. Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в УниБИТ;
 • Практическото обучение е единствено в присъствена форма;
 • Практическото обучение се провежда с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател в УниБИТ - академичен наставник;
 • Академичният наставник извършва дейности по подпомагане, наблюдение и удостоверяване на практическото обучение, които се извършват чрез информационната система и на място в обучаващата организация;
 • Менторът запознава студента с работната среда и спецификата на дейността в обучаващата организация и го подпомага в придобиването на специфични професионални умения, необходими за съответната позиция;
 • Практическите обучения се проверяват на мястото на провеждане на практиката от академичните наставници, функционалните експерти от УниБИТ, екип от МОН или техни представители;
 • Не се разрешава студентите да практикуват в Обучаваща организация, с която са в трудово правоотношение по ЗЗД. За това условие студентът подписва декларация, която е неразделна част от неговия договор за провеждане на студентска практика;
 • Практическото обучение по проекта не замества предвидена по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика;
 • За периода на практическото обучение за всеки студент се сключва застраховка „Злополука“;
 • При успешно проведена и отчетена практика УниБИТ осигурява на Практикантите стипендия в размер на 600 лв. и издава удостоверение за проведена студентска практика.

Продължителност и график на практическото обучение

 • Студентската практика следва да се провежда в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа и да изпълнява задачи, възложени от обучаваща организация-работодател чрез ментора съгласно изготвена програма;
 • Дневната продължителност на практическото обучение е не повече от 8 (осем) астрономически часа при не повече от 40 (четиридесет) астрономически часа в рамките на седем последователни дни;
 • Графикът за провеждане на студентската практика се изготвя от студента и се съгласува/потвърждава от академичния наставник, а след това и от ментора от Обучаващата организация посредством информационната система. Графикът трябва да бъде съобразен с учебната програма и натовареност на студента и работното време на Обучаващата организация. В графика на провеждане на практиката не следва да се отбелязват като присъствени официалните почивни дни. При необходимост графикът подлежи на промяна.

По време на практическото си обучение практикантите се задължават:

 • Да спазват графика и ежедневно да отбелязват присъствието си чрез информационната система;
 • Да изпълнява възложените от ментора и академичния наставник задачи качествено и в срок;
 • Да спазват вътрешноорганизационната култура, технологичната дисциплина, изискванията за безопасност на труда и вътрешния ред, регламентирани от Обучаващата организация;
 • Да не разгласяват информация за дейността на Обучаващата организация, станала им известна по време на практическото обучение, отнасяща се до търговска тайна;
 • Да опазват собствеността на Обучаващата организация и носят отговорност за нанесени щети, установени липси и причинени вреди;
 • Да предоставят лична банкова сметка в лева, по която да им бъде преведена стипендия при успешно завършване и отчитане на практиката.

След провеждането на практическото обучение студентът генерира финален отчет за дейността си, който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система. Приключването на практиката финално се потвърждава от водещия функционален експерт или от определени от него функционални експерти.

Всички студенти, които са приключили успешно своята практика могат да получат своите удостоверения и екземпляр от договора си в Учебен отдел (УниБИТ1) след изтичане на месеца, през който са приключили практиката.

При възникнали въпроси се обърнете към функционалните експерти от екипа на УниБИТ или проверете линка с въпроси и отговори.


нагоре