Проект „Студентски практики“ - Фаза 2

   Уважаеми студенти, академични наставници, работодатели и ментори, стартира проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Изпълнението на проекта цели да допринесе за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование и да доразвие връзката между Висшите училища и пазара на труда. Проектът е насочен пряко към осигуряване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което да се осигури повишаване на качеството на висшето образование.

Списък на екипа от УниБИТ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
Длъжност по проекта Имена и контакти Разпределен за: Кабинет Приемно време
Водещ функционален експерт Кристина Босакова Обучаващи организации, ментори, академични наставници, получаване на сертификати и др. организационни въпроси УниБИТ 1, кабинет 110 10:00 ч. – 12:00 ч.
и
13:00 ч. – 15:00 ч.
k.bosakova@unibit.bg
GSM: +359882945592
Функционални експерти Снежана Цекова Регистрация в информационната система УниБИТ 1, кабинет 1 Учебен отдел
s.cekova@unibit.bg
GSM: +359877667487
Кристияна Шопова-Стойчева Студенти ОКС „бакалавър“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност и ОКС „магистър“ всички специалности УниБИТ 1, кабинет 109
k.shopova@unibit.bg
GSM: +359898705111
Даниела Павлова Студенти ОКС „бакалавър“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки УниБИТ 1, кабинет 100
d.pavlovа@unibit.bg
GSM: +359889889525
Руска Манолова Студенти от специалности БИНУЗ, ОПП, КИ, ИКМТ (ПК); УниБИТ 1, кабинет 116
r.manolova@unibit.bg
GSM: +359889808789
Ралица Йотова Студенти от специалности КИН, ИРТ, БИМ, АД УниБИТ 1, кабинет 215
r.yotova@unibit.bg
GSM: +359878220451
Експерт финансово-счетоводно обслужване Красимира Иванова Финансово-счетоводни въпроси УниБИТ 1, кабинет 102
k.ivanova@unibit.bg
Телефон: 02/ 9718076
Ася Барутчиева Стипендии УниБИТ 1, кабинет 103
a.barutchieva@unibit.bg
Телефон: 02/ 970 85 94

*Екземпляр от вече подписани от всички страни договори може да бъде получен в каб. 110, УниБИТ1.

 


нагоре