Проект „Студентски практики“ - Фаза 2

   Уважаеми студенти, академични наставници, работодатели и ментори, Временно се преустановява СТАРТИРАНЕТО на студентски практики по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР, в професионални направления: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, 2.2 История и археология и 9.1 Национална сигурност. Към момента е изчерпан отпуснатият брой практики в тези професионални направления! При отпускане на допълнителни бройки, ще бъде качено съобщение за възобновяване стартирането на практики в гореспоменатите професионални направления!
Водещ функционален експерт, Снежана Цекова.

     Изпълнението на проекта цели да допринесе за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование и да доразвие връзката между Висшите училища и пазара на труда. Проектът е насочен пряко към осигуряване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което да се осигури повишаване на качеството на висшето образование.

 


нагоре