Архив (преди 01.10.2014 г.)

Възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„«Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии по порект BG051PO001-3.3.06-0055.»”

Изтегли документацията

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми участници в обществена поръчка с публична покана с предмет  „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0055“, поради възникнала необходимост допълваме техническата спецификация както следва:

Поз.31 Консумативи за Xerox WC 6605dn PS – 5 комплекта цветни касети.

В публичната покана е допусната техническа грешка:

Прогнозна стойност – 43140 EUR;

ДА СЕ ЧЕТЕ:

Прогнозна стойност – 43140 BGN.

Благодаря!

Рупенова

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми участници в обществена поръчка с публична покана с предмет  „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0055“,в техническата спецификация:

Поз 6. За принтер SHARP  Bizhub 163

 Да се чете:

Поз. 6. За принтер KONICA MINOLTA Bizhub 163

Благодаря!

 

Рупенова

Възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„«Изработване на филм за дейностите по проект BG051PO001-3.3.06-0055 „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ. »”

Изтегли документацията

Възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАЛИ ПО ПРИЛОЖЕН ПРОЕКТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ”

Изтегли документацията

Възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„Изработка,доставка и монтаж на нестандартно офис оборудване”

Изтегли документациятаВъзлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„Избор на оператор за предоставяне на мобилни и фиксирани телекомуникационни услуги  за УниБИТ – София”

Изтегли документацията

Информация за извършено плащане от Университет по библиотекознание и информационни технологии по договор с публична покана по реда на чл. 22б от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни и фиксирани телекомуникационни услуги”

Въпрос:
 
В „Съдържание“, в “ Образци за участие в процедурата“ от документацията за участие е записано: Образец № 2А-Техническо предложение, а Образец 2А приложен в документацията е с наименование „Техническа спецификация“.
 
Моля Възложителя да потвърди , че образец № 2А-Техническа спецификация“ и „Техническо предложение“ са двата документа, които трябва да се приложат в офертата.
 
Отговор:
 
„Техническата спецификация“ да се чете без индекс А. Това са минималните изисквания на Възложителя. За целите на офертата следва да се приложи „Техническото предложение“ на участника.
 
Благодаря за въпроса.
 
Рупенова тел: 0878970311

Възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер”

Изтегли документацията


Възлагане на обществена поръчка чрез

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на информационно-учебни ресурси и носители за създаване на специализирана книжна сбирка и виртуална библиотека по Библиотечно-информационни науки, комуникации и културно наследство”

Въпроси и отговори

Уважаеми участници,

В обществена поръчка по открита процедура с предмет „Доставка на информационно-учебни ресурси и носители за създаване на специализирана книжна сбирка и виртуална библиотека по Библиотечно-информационни науки, комуникации и културно наследство", в рамките на проект «Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство», договор BG051PO001-4.3.04-0039, за ваше улеснение публикуваме отговорите на поставени въпроси, както и самите въпроси от фирми закупили документацията за участие в упоменатата открита процедура.

Във връзка с депозирани въпроси по отношение на организираната процедура по обществена поръка за доставка на информационно-учебни материали, за която е закупена тръжна документация, предоставяме следните отговори:

Въпрос 1.По голямата част от литературата е под формата на електронни книги. Как ще се осъществи закупуването и инсталирането на електронни издания? Най-често те се закупуват от amazon.com  и се инсталират върху Kindle. Това означава ли, че ще ни бъде предоставено такова устройство, за да инсталираме закупените книги. Инсталирането на много електронни книги в устройството няма ли да затрудни ползвателите, очевидно те не могат да се ползват едновременно от повече от 1 човек.

Отговор:Във връзка с изискването за съвместимост и интегриране с платформа ILIAS, изрично се изисква от Изпълнителя да посочи за всяка позиция от спесификацията как ще бъде постигнато съответното интегриране с платформа ILIAS – в кой модул на ILIAS, с какъв достъп и как ще се използва от потребителите. Устройство Kindle не е част от спесификацията. Ако това е решението, което ще представи Изпълнителят, то той трябва да опише в каква степен с това решение отговаря на изискванията по техническото задание по процедурата.

Въпрос 2.В раздел „Електронни помагала” – Едногодишен абонамент за pomagalo.com – за 100 бр. потребители  на седмица. Това означава ли, че се търсят 5200 абонамента или само 100 абонамента за цялата година?

Отговор:Едногодишният абонамент включва 100 бр. потребители. Уточнението “на седмица” дава възможност за предлагане на конкретни решения във връзка с интегрирането на достъпа с платформа ILIAS.

Въпрос 3.Как ще се процедира със заглавията, от списъка, които са напълно изчерпани и не могат да бъдат доставени (вкл. и чуждоезиковите).

Отговор: Всеки от участниците в търга е длъжен да представи оферта, съответстваща изцяло на спесификацията и изискванията в тръжната документация. Възложителят е предвидил в УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ вI. Общи изисквания, т. 3. Всеки участник трябва да проучи всички указания, образци и условия в документацията. Невъзможността да предостави цялата изисквана информация или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията на възложителя, посочени в документацията, при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му.и 5. Участникът е задължен да подаде оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферира изпълнението само на част от нея.

Въпрос 4.Как ще се процедира с абонамента за списания на книжен или електронен носител, бази данни, които вече не съществуват или ще преустановят да бъдат издавани.

Отговор:Отговорът на въпрос 3 изчерпва отговора и на въпрос 4.

Въпрос 5.Как ще се процедира при забавяне на доставката на чуждоезиковите издания по вина на чуждестранния контрагент (напр. amazon.com).

Отговор:Ако се ползва чуждестранен контрагент като подизпълнител по тази процедура, то подизпълнителят трябва да отговаря на всички изисквания, съгласно тръжната документация. Санкциите по забавяне са предвидени и в договора за изпълнение, който се подписва от страните.

В отговор на постъпило запитване от страна на фирма относно:

 

Електронни тестове, разработени за ползване на платформа ILIAS – 6 вида матрици, в зависимост от начина на формулиране на въпроси:

1.    Подобни въпроси

2.    Описателни въпроси тип есе

3.    Въпроси за избор от данни с образи

4.    Въпроси за множествен избор

5.    Цифрови въпроси

6.    Въпроси предполагащи свободен отговор

Тестовете да бъдат в електронен формат, да позволяват оценка както за време, така и самооценка и самоподготовка без отчитане на време.

 

Можем да дадем следните разяснения:

1.    Какъв е приблизителния общ брой на въпросите?

В порядъка на: до 30 въпроса.

2.    Какъв е броя на тестовете?

Броят на типовете тестове е 6, съгласно тръжната документация, като се очаква разработването на матрица, която впоследствие да служи за конкретни тестове, които преподавателите ще съставят.

3.    Кой ще подготви съдържанието на въпросите – възложителят или изпълнителят?

         Възложителят.

4.    Кой ще дефинира параметрите на въпросите и тестовете (продължителност, тегло, оценка в зависимост от отговорите) – възложителят или изпълнителят?

Възложителят.

5.    Електронните материали, които са с подходящ формат трябва ли да бъдат „сложени“ от изпълнителя в ILIAS?

Да, трябва.

Благодаря за вниманието

Рупенова


 
Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА

На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “ доставка чрез закупуване на канцеларски материали и консумативи”  за Университет по библиотекознание и информационни технологии – София по проекти финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  съфинансирана от Европейския социален фонд.

Изтегли документацията (Публикувано на 11.12.2013 г.)


Обществена поръчка с публична покана * ново

„ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ 8+1 МЕСТА” за Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Изтегли документацията (Публикувано на 19.09.2013 г.)


Обществена поръчка с публична покана

Доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер съгласно техническа спецификация ...

Изтегли документацията (Публикувано на 01.04.2013 г.)


Обществена поръчка с публична покана

Доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер съгласно техническа спецификация ...

Изтегли документацията (Публикувано на 01.04.2013 г.)


Обществена поръчка с публична покана

Доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер съгласно техническа спецификация ...

Изтегли документацията (Публикувано на 15.02.2013 г.)


Обществена поръчка с публична покана

Доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер ...

Изтегли документацията


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на компютърни конфигурации, периферия и аксесоари”

Изтегли документацият


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно - информационно обслужване, софтуер за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания".

Изтегли документацията


Открит конкурс по НВМОП

Описание: Предмет на поръчката е изпълнение на строително - монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обособяване и модернизация на библиотечни зали в сграда на Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Краен срок: 09.05.2011 г.  
Състояние: Отворена

Решение
Обявление за малка обществена поръчка

Профил на купувача


нагоре