„Бизнес и административна сигурност“

Уважаеми колеги,

Поредицата „Защита на информацията“ на Академичното издателство „За буквите – О писменехь“ се утвърди в научната общност в Република България със своята методическа последователност, компетентност и достъпност на представяне на знанията. Книгите от поредицата са фокусирани в областта на сигурността на информационните ресурси на комуникационно – информационните системи. Обхванати са и специфични направления, като: управление на риска; криптографски алгоритми и системи; защита на личните данни. Учебникът „Бизнес и административна сигурност“ е най-новата книга от поредицата „Защита на информацията“. Следвайки установения, добър стил на книгите от поредицата, в нея са представени световните добри практики и стандарти и опитът на автора в тази предметна област. Проф. д.т.н. Веселин Целков е един от най-известните и утвърдени специалисти в областта на информационната сигурност в Република България. Работил е повече от 20 години в научноизследователските структури на Министерството на отбраната и Генералния щаб на Българската армия. Бил е член на Държавната Комисия по Сигурността на Информацията (ДКСИ) и е настоящ член на Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД). Полето на бизнес и административната сигурност обхваща няколко предметни област, всички свързани със защитата на информационните ресурси и най-вече с осигуряването на сигурността в компютърните системи и мрежи. Това разбиране предопределя и структурата на представения ръкопис в три глави, последователно разглеждащи въпросите за сигурността на информационните ресурси, основите на управлението на риска за сигурността и оценката на сигурността на информационните ресурси.

В изложението е акцентирано върху основните понятия за информация и сигурност, направленията за осигуряване на сигурността, моделиране на заплахите и видовете сигурност на информационните ресурси. Представен е рискът за организацията като цяло – рискови фактори, категории рискови фактори и идентификация на риска. Използвана е дефиницията за риск – Риск = Вероятност х Въздействие и е определена основната цел на управлението на риска – намаляването на риска.

За основа на действията при оценката на сигурността на информационните ресурси са послужили различни публикации на National Institute for Standards and Technology (NIST) и National Security Agency (NSA). Заслужава да се отбележат правилата за категоризация на информацията и информационните системи и минималните изисквания за сигурност на информационните ресурси, като основа на разглежданите въпроси, свързани със сигурността. Много полезни за практиката могат да бъдат изброените дейности, свързани с ръководство и администриране на риска, представените списъци на техники и методи за идентификация и анализ на риска и техниките за PEST и SWAT анализ, като средства за анализ на средата на функциониране. Учебникът може да послужи за бъдещи изследвания и разработки.

Учебникът може да изтеглите от следния линк.

Електронни издания


нагоре