"Teaching Methods for Religious Education"

Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание монографията „Teaching Methods for Religious Education in the Secular Universities/ Методика обучения религии в светских высших учебных заведениях“ (ISBN 978-619-185-421-9) с автори Жоржета Назърска и Светла Шапкалова. Двуезичното издание е адаптиран вариант на монографията „Методика на обучението по религия във висшите светски училища“, отпечатана през 2015 г. То е предназначено за чуждестранни специалисти в областта на религиозната педагогика, религиозните изследвания, общата педагогика, теологията и културознанието, за университетски преподаватели и за учители в средните училища. В монографията се разработва цялостен концептуален и технологичен модел на обучение на знания за религията (религиите), осъществен чрез набор от методи на обучение (образователни технологии). Той е апробиран при обучението на студенти по културно-историческо наследство в УниБИТ, но може да се използва и в други университетски специалности (философия, психология, етика, социология, антропология, етнология, история, културология, демография и др), както и след адаптация – в средните светски училища. В разработения образователен модел се открояват няколко акцента. Даден е приоритет на иновационните методи, които формират знаещи, мислещи, търсещи решения, компетентни и информационно грамотни специалисти. Новаторски са примерните решения за лекции от гост-експерти, за включване на ИКТ в онагледяването на класическите лекции и изнасянето им в извънаудиторна среда. Иновационно е обогатяването на класическия семинар с дидактически задачи и ролеви игри и с разиграване на симулации. Нетрадиционно е включването на теренната работа, учебната практика и проектната дейност в рамките на традиционния практикум. В монографията са разработени иновационни методи: за допълване на класическата консултация чрез включване на новите ИКТ, на колоквиума – посредством използването на мултимедийни презентации, ролеви игри и анкети, и на теоретико-практическата конференция – чрез осъществяване на семинари и кръгли маси, тематични фотоизложби и издаване на студентски разработки на електронен носител. Поставено е ударение върху надденоминационното преподаване, което не индоктринира обучаемите, а им дава рационален поглед върху религиозната проблематика. Наблегнато е на практическата ориентираност на обучението, което спомага за изграждане на „общество на знанието“. В монографията се акцентира на моделирането, т.е. представени са емпирично апробирани и работещи във времето модели, които могат да бъдат адаптирани и надграждани в други висши училища и при различни условия. Авторките се придържат към принципа за „учене с удоволствие“, особено подходящ за обучението на съвременната генерация млади хора. Предлаганият образователен модел се основава на принципа на толерантност.

Книгата може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре