„Словоредни модели с адюнкти в българския език“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новата книга на гл. ас. д-р Елисавета Балабанова „Словоредни модели с адюнкти в българския език“ (ISBN 978-619-185-376-2). В монографията е описан словоредът на адюнктите в българското просто изречение като част от сложното. Изследвани са всички позиции, в които адюнктите в простото изречение се разполагат, и са изяснени причините за съответното разположение. За първи път се разкрива наличието на базови позиции за българските адюнкти и се показва как, разположени извън базовите си позиции, адюнктите оформят емфатични словоредни модели. За първи път се предлага една типология на адюнктите в българския език, основана на взаимодействието на признаците семантичен обхват и словоредно разположение. За получаване на резултатите е използван корпусът Бултрибанк, в който, с помощта на системата CLaRK, са направени допълнителни обработки на езиковия материал с цел получаване на точни и надеждни езикови данни.

Книгата е достъпна на този линк.

Електронни издания


нагоре