ПРАВИТЕЛСТВО В ОБЛАЦИТЕ.
Е-ПРАВИТЕЛСТВО, ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
И УСПЕШНИ МОДЕЛИ
ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание монографията на д-р Даниела Палова „Правителство в облаците. Е-правителство, облачни технологии и успешни модели за електронно управление“ (ISBN: 978-619-185-457-8).

Монографията представлява независим прочит на феномена е-правителство. В разработката е акцентирано върху потенциалната роля на академичната общност в развитието на този феномен, като тази роля е отразена в иновативен архитектурен информационен модел за генериране на знания, умения и компетенции в сферата на е-правителството. Монографичният труд изследва е-управлението извън чисто технологичните му измерения, като се фокусира върху социалните му аспекти. Анализирано е влиянието на националните особености на българина в контекста на внедряването на е-правителството. Дефинирани са пътища за преодоляване на съществуващите негативни тенденции в тази насока, при което предизвикателствата се разглеждат като възможност. Набляга се на тезата, че е-правителството е всеобщо усилие и за неговия успех имат значение както участието, така и поемането на отговорност от всички заинтересовани страни. Монографията има практико-приложен характер и е предназначена за широк кръг читатели, включително експерти и специалисти в сферата на е-управлението, академични институции, фирми и граждани.

Правителство в „облаците“ е запазена марка на УниБИТ по идея на авторката на настоящата монография.

Монографията може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре