COVID-19 И „ВИЗИЯ 2030“ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание студията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев и доц. д-р Диана Стоянова с актуалното заглавие „COVID-19 и „ВИЗИЯ 2030“ за бъдещето на европейските университети“ (ISBN 978-619-185-409-7). В студията е направен анализ на динамичните промени от началото на ХХI век, довели до преосмисляне на нагласата и засилване на интереса към инвестиции в образованието. Описани и подробно коментирани са стратегическите мерки, взети от ЕС за укрепване на европейското образователно и научно пространство. Анализиран е и докладът на Центъра за стратегия и оценка от февруари 2020 г., съдържащ работна трансформационна платформа. Отделено е специално място на публикувания през 2018 г. от Европейската комисия документ „Към устойчива Европа 2030“, получил известност като „Визия 2030“. В студията се разглеждат и въпроси касаещи прехода към устойчивост в образованието, науката, технологиите, иновациите, цифровизацията и много други сфери, както и тяхната съгласуваност на различни равнища.

Студията е достъпна на този линк.

Електронни издания


нагоре